stretching and strengthening system
Tirsdag 23 januar 2018

generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Hvor:
Dansehuset
Johs. Kochsvej 12
6300 Gråsten

Hvornår:
Fredag d. 9. Marts
Tidspunkt tilgår

Dagsorden ifølge vedtægter

§7 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle dens anliggender. 
En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og indvarsles med 14 dages varsel via opslag i foreningen og dennes hjemmeside

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er:

  • Valg af dirigent og stemmetæller(e).
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af klubbens reviderede regnskab samt budget for det kommende år
  • Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  • Ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer
  • Lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  • Valg af 1 revisor.
  • Valg af 1 revisorsuppleant.
  • Evt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indleveret skriftligt til formanden senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 
Alle afstemninger skal ske skriftligt, blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.
Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referat underskrives af dirigenten samt formanden og indsættes i protokollen.
Medlemmer der er fyldt 15 år har stemmeret.